Nyheter

prikker%203

Blågrønt tak på Vega Scene

Vega Scene er Norges første BREEAM sertifiserte kulturbygg i Oslo sentrum. BREEAM er et verktøy til å sertifisere bygninger for sin miljøvennlighet, og i prosjektet Vega Scene lå miljøfokuset på byggets innovative tak. Taket er det første blågrønne tak som kan håndtere en 20 års flomhendelse, og det ble plantet stedegne planter fra indre Oslofjord i spesiell utviklet takjord.
 
Overvannshåndtering

I kjølevann av klimaendringene forutsi forskerne flere hendelser med mye regn og styrtregn. Håndtering av overvann kan være en utfordring i byer, hvor overvann ikke blir tatt opp av tette flater og blir ledet inn i avløpssystemet. I Oslo kommune skal overvann håndteres på egen tomt, og blågrønne tak er en måte å håndtere overvann på. Taket til Vega Scene er utviklet til å håndtere 20-års regnhendelser, noe som er veldig unik.




Biologisk mangfold

Fokus på stedegen vegetasjon under planlegging av nye byggeprosjekter er stort. Vegetasjonen på taket skal gjenspeile Oslo-egen natur og skape leveområder for insekter. Forskere og studenter samlet inn frø fra villplanter fra indre Oslofjord, og etter oppformering ble ungplantene plantet i et lag med spesiell utviklet lettjord. Blant artene finnes det engtjæreblom, fjærekoll og rødknapp, og flere av artene er pollinatorvennlige.


I tillegg til villplanter ble det lagt sedum, og kort tid etter installering ble sedumet intatt av humler, bier og sommerfugler. Med pollinerende insekter under press har takflater potensialet til å skape gode leveområder for pollinatorer i byrom. I tilleggg til insektshoteller ble det også anlagt et område med sand slik at villbier kan bygge reiret sitt der. Det blir spennende å se om noen villbier «flytter inn» på det tilrettelagde området, og om villplantene vil klare seg under ulike værforhold i høyden.




Samarbeid for gode miljøløsninger
 
Utvikling av taket har vært et samarbeid mellom Urbanium, Asplan Viak, Nibio, NVE, Protan, Bergknapp og andre. Det er samarbeidet og entusiasmen av alle involverte aktører som har bidratt til et flott prosjekt og et miljøsmart produkt, noe som snart kan betraktes av kulturbyggets besøkende.
 

Taket til Vega Scene er en viktig læringsarena for å få ny kunnskap om byøkologi. Produktet som ble utviklet og erfaringene som ble gjort kan overføres til andre prosjekter.

 
pan%202
Installering av det blågrønne taket med sedum og Oslo-egen vegetasjon
Plantefors%C3%B8k%20redigert
Bergknapp investerer i forskning om takjord og honningbiers beiteatferd.
blomstereng%201
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen. 
Vega%20logo
Vega Scene er en Art Cinema og et lite storbyteater som løfter frem aktuelle filmer og ny dramatikk. Vega Scene er det første rene kulturhuset med BREEAM-NOR sertifisering, og baner vei for utviklingen av et «byøkologisk kultursentrum» i Hauskvartalet. Vegas utbygger Urbanium AS utviklet en økologisk profil der samspillet mellom bygg og natur er sentralt.

 
6
Spesiell utviklet lettjord ble blåst opp på taket
0
Ville planter oppformert fra frø med opphav fra indre del av Oslofjorden
Bergmynte-Origanum%20vulgare%202
Bergmynte er blant de bievennlige artene
areal%20for%20bier%202
Tilrettelagt areal for villbier