080817113311-DJI_0214

Overvannshåndtering

prikker%203
Nedbør med høyere intensitet og en økning av tette flater i byer fører til at ledningsnettet for spill- og avløpsvann oftere når sin kapasitetsbegrensning.
 
Overvann som renner i gater gir store skader på miljø og omgivelser hvert år. Byggteknisk forskrift (TEK17) setter krav til at overvann skal, så langt det er mulig, infiltreres i grunnen eller håndteres lokalt. Blågrønn faktor (BGF) er et verktøy i byggesaker som omhandler god håndtering av overvann, vegetasjon og biologisk mangfold. BGF skal bidra til å øke kvalitet i uterom ved at utbygger må kompensere for tap av grønne arealer og tette flater.