Nyheter

prikker%203

Bergknapp investerer i forskning

I byrom kan takflater bidra til å skape attraktive leveområder for pollinerende insekter og stedegen vegetasjon. Bergknapp investerer i forskning om sammensetting av vekstsubstrat på tak og honningbiers beiteatferd. Forskningen skal bidra til optimal tilrettelegging for vill vegetasjon på takflater og til å kartlegge beiteatferd til honningbier i Oslo by.


 
Plantefors%C3%B8k%20redigert
Hos Nibio i Særheim (Jæren) ble forskjellige sammensettinger av substrat testet.
50.000 NOK til bieforskning

Bergknapp støtter forskningsprosjektet «Salsa ergo sum» (jeg danser, altså er jeg) i regi av Oslos urbane birøkterlaget ByBi og Norsk institutt for naturforskning. Forskningsprosjektet kartlegger hvor i Oslo by honningbier finner nektar og pollen og hvilke planter de beiter på.


Honningbier kommuniserer med dans. I bikuben danser speiderbier veien til nektar og pollen slik at søsterbiene ikke trenger å lete lenge etter mat. På den måten sparer de mye energi som ellers ville gått til leting. Ved å oversette honningbiers dansespråk kan man finne ut av hvor biene har forsynet seg med mat. Kunnskap om hvor i Oslo honningbier beiter kan bidra til en god forvaltning av både honningbier og ville bier i Oslo. Ikke minst vil denne kunnskapen hjelpe oss - og alle andre som jobber med grønn utvikling - med å kunne tilrettelegge enda bedre for pollinerende insekter i urbane miljøer.
Optimal takjord

Det er økende fokus på etablering av stedegen vegetasjon på tak og i anlegg tilknyttet nye byggeprosjekter. Ofte er takets bæreevne og konstruksjon en limiterende faktor for hvor høy vegetasjonen kan være på takflater. Derfor er det viktig at takjord er lett, men også forener alle nødvendige egenskaper som gjør at planter kan trives i høyden. Bergknapp har investert i forskning på den optimale sammensetting av takjord. Forsøkene ble utført i regi av Hans Martin Hanslin ved Nibio i Særheim på Jæren. Takjorda som ble forsket på ble for første gang brukt på taket til Vega Scene hvor det ble plantet vill vegetasjon fra Oslofjord-område. Det blir spennende å følge med på utviklingen av vegetasjonen på dette taket og det å kunne dra nyttige erfaringer fra dette pilotprosjektet. Les mer om Vega Scene her.
 
6
Installering av et blågrønt tak på kulturbygget Vega Scene.
blomstereng%201
I år starter vi produksjon av blomsterenger tilpasset Oslo-regionen. 
Bier, blomster og biologisk mangfold
honningbie, Bergknapp, bieforskning, bier i Oslo, honningbier beiteatferd
Honningbie
bybi%20logo
ByBi er Oslos urbane birøkterlag og samtidig en miljøorganisasjon med fokus på biologisk mangfold. 
 
Gjennom bigårdsbesøk, prosjekter, kurs og honningsalg engasjerer ByBi Oslos beboere, politikere, byutviklere, akademikere og næringsliv. Slik sprer ByBi kunnskap og forståelse for insekters betydning for en sunn og ren by og viktigheten av biomangfold.
nibio
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) forsker og leverer kunnskap om mat- og planteproduksjon, skog, arealbruk og nærings- og samfunnsøkonomi.

Gjennom forskning og kunnskaps-produksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressurs-forvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer.